یادداشتهای یک مالیخولیایی

ورق پاره های برگ

ازمن چیزی بر جای نمانده است

جز برگ خشکی

در راه

و رهگذری

که

با پاهایش خش خش کنان

آن را به بازی میگیرد.

bgsound src="http://naghmeh.com/Naghmehcard/MIDI/TAVALOD.MID" loop="-4