یادداشتهای یک مالیخولیایی

بهترین کار

بهترین کار

سه شنبه است بوی غزل میدهد تن ت

بوی گل و نعنا و عسل میدهد تن ت

در پسکوچه های پر از رنج عاشقی

بهترین کار، خیرالعمل میدهد تن ت

bgsound src="http://naghmeh.com/Naghmehcard/MIDI/TAVALOD.MID" loop="-4