یادداشتهای یک مالیخولیایی

ورق پاره های آغوش تو

و من همه جهان را

در آغوش گرم تو

خلاصه میکنم.!

bgsound src="http://naghmeh.com/Naghmehcard/MIDI/TAVALOD.MID" loop="-4